Xử lý đơn hàng ngay trên khung chat

Nếu bạn có quyền Thủ kho/Chủ sở hữu, bạn có quyền Duyệt đơn/Hủy đơn hàng ngay trên khung chat

Nhấn nút Duyệt đơn bên dưới hình ảnh phiếu đơn hàng

Chọn Điểm lấy hàng, dịch vụ vận chuyển, Ghi chú, tùy chọn Shop trả phí hay khách trả phí, tùy chọn Lấy hàng tận nơi hay Gửi hàng tại bưu cục

Nhấn nút Xác nhận

Đơn hàng đã được xử lý thành công, thông tin đơn hàng sẽ được chuyển qua đơn vị vận chuyển.

Last updated