DooPage
Search
⌃K

Xử lý đơn hàng ngay trên khung chat

Nếu bạn có quyền Thủ kho/Chủ sở hữu, bạn có quyền Duyệt đơn/Hủy đơn hàng ngay trên khung chat
Nhấn nút Duyệt đơn bên dưới hình ảnh phiếu đơn hàng
Chọn Điểm lấy hàng, dịch vụ vận chuyển, Ghi chú, tùy chọn Shop trả phí hay khách trả phí, tùy chọn Lấy hàng tận nơi hay Gửi hàng tại bưu cục
Nhấn nút Xác nhận
Đơn hàng đã được xử lý thành công, thông tin đơn hàng sẽ được chuyển qua đơn vị vận chuyển.