Chatbot

Chatbot DooPage cung cấp cho các doanh nghiệp và các shop online những tính năng tự động hóa trong quá trình tư vấn, chăm sóc khách hàng online theo đúng chính sách của các nền tảng online như Facebook, Zalo,...

Chatbot bao gồm 03 công cụ chính:

  1. Kịch bản: Thiết lập các kịch bản tự động trả lời theo điều kiện nhất định

  2. Tin nhắn hàng loạt: Gửi tin nhắn hàng loạt cho các khách hàng trên hệ thống theo các điều kiện nhất định

  3. Mẫu trả lời: Thiết lập các mẫu trả lời nhanh để áp dụng cho những câu hỏi thường gặp của khách hàng, tiết kiệm thời gian trả lời khách hàng.

Last updated