DooPage
Search…
⌃K

Nhập sản phẩm từ file excel-Xuất sản phẩm

Nhập sản phẩm từ file excel

Nếu bạn đã có sẵn File excel chứa danh sách sản phẩm, bạn có thể Tải File sản phẩm lên hệ thống DooPage để sử dụng, tiết kiệm thời gian nhập từng sản phẩm
Tải File Mẫu
Vào my.doopage.com ---> Chọn Sản phẩm --->Nhấn nút Nhập
Khung import file xuất hiện. Bạn kéo thả hoặc click vào khung--->chọn File excel để nhập thông tin sản phẩm lên hệ thống DooPage
Nhấn Hoàn tất để tải thông tin sản phẩm lên DooPage thành công

Xuất File sản phẩm

Nếu bạn muốn xuất thông tin sản phẩm từ hệ thống DooPage, Vào my.doopage.com ---> Chọn Sản phẩm --->Nhấn nút Xuất
Một file danh sách sản phẩm (.csv) sẽ được tải về máy tính của bạn. Bạn có thể mở file bằng Excel hoặc ứng dụng bảng tính Google Sheet.

Lưu ý: Bạn cần nhập đủ 02 cột Tên và Đơn vị để đảm bảo file sản phẩm được tải thành công lên hệ thống phần mềm.

Nếu file của bạn có nhiều sản phẩm, bạn có thể tách thành từng file nhỏ (khoảng 1000 sản phẩm/file) để đảm bảo việc upload file thành công