Điểm lấy hàng

Trước khi có thể xử lí đơn hàng, bạn cần cập nhật địa chỉ Điểm lấy hàng

Trước khi có thể xử lí đơn hàng, bạn cần cập nhật địa chỉ Điểm lấy hàng như sau:

Vào mục Cài đặt ---> Điểm lấy hàng và chọn Thêm địa chỉ lấy hàng:

Nhập thông tin địa chỉ lấy hàng.

Nhấn Hoàn tất để lưu địa chỉ lấy hàng. Bạn có thể lưu nhiều địa chỉ lấy hàng, sửa hoặc xoá địa chỉ.

Last updated