2.1. Tại sao tôi đã kích hoạt tính năng tự động ẩn comment nhưng có một số comment không tự động ẩn?

Theo chính sách của Facebook, nếu comment rơi vào một trong số các trường hợp sau thì sẽ không thể ẩn comment:

  • Comment của Trang

  • Comment của quản trị viên Trang

  • Comment của Trang về Bài viết của Người dùng. Bài viết thuộc quyền sở hữu của Người dùng.

  • Comment của Người dùng bất kỳ về Bài viết của một Người dùng khác lên Trang. Bài viết thuộc quyền sở hữu của Người dùng.

  • Comment của người tạo Sự kiện. Bài viết thuộc quyền sở hữu của người tạo sự kiện.

  • Comment của một Nhóm Facebook. Bài viết thuộc quyền sở hữu của Nhóm.

  • Comment của ai đó về một bài đánh giá

Last updated