Trả lời nhanh trên app

Bạn có thể sử dụng tính năng Trả lời nhanh trên app DooPage: dùng những câu lệnh ngắn gọn đã được tạo sẵn (xem thêm) để gọi những mẫu câu đã được chủ shop thiết lập sẵn trong hệ thống, giúp bạn tiết kiệm thời gian khi tư vấn cho khách hàng.

Tại ô chat, gõ dấu "/" để hiển thị danh sách các mã gọi nhanh

Nhấn chọn vào mã gọi nhanh cần dùng để hệ thống tự động gửi nội dung kịch bản trả lời nhanh cho khách hàng.

Ví dụ dưới đây tư vấn viên nhấn chọn mã gọi /dc (cung cấp địa chỉ của shop)

Last updated