Chuyển công ty trên app

Nếu bạn cần tạo nhiều công ty để quản lý các nhóm kênh online cho cùng ngành hàng, bạn có thể chuyển công ty để xem những thông tin của công ty đó như: đơn hàng, cuộc hội thoại giữa nhân viên và khách hàng,...

Tại màn hình quản lý chọn Chuyển công ty

Last updated