Chặn khách hàng

Nếu gặp phải các inbox/comment mang tính spam, quấy rối, nhân viên tư vấn có thể chặn các khách hàng này bằng Tag “Chặn khách hàng” (Đây là tag mặc định trên hệ thống).

Lưu ý để có thể Tag “Chặn khách hàng”, trước tiên nhân viên cần “Tiếp nhận khách hàng”

Sau khi gắn tag “Chặn khách hàng”, khách hàng này sẽ không còn xuất hiện trong Danh sách khách hàng và khi khách hàng này inbox/comment thì sẽ không xuất hiện trên inbox list, tránh ảnh hưởng đến nhân viên tư vấn.

Last updated