Tự động gửi tin khi có đơn hàng mới và gửi tin cập nhật trạng thái đơn cho khách hàng

Case: khi đơn hàng tạo thành công, bạn muốn gửi tin nhắn thông báo cho khách hàng. Đồng thời khi trạng thái đơn hàng được cập nhật sẽ gửi tin nhắn để thông báo cho khách hàng nắm bắt thông tin đơn hàng. Từ đó giúp tăng trải nghiệm khách hàng.

Chúng ta sẽ sử dụng tính năng chatbot với điều kiện Khi có đơn mới và điều kiện Khi đơn hàng đổi trạng thái để thực hiện.

Video demo

Tạo kịch bản tự động gửi tin nhắn khi tạo đơn thành công cho khách

Bước 1: Tạo điều kiện kịch bản khi có đơn mới

Trên https://my.doopage.com/dashboard/scenario, click chuột phải vào vùng làm việc trống, chọn Thêm kịch bản

Thêm điều kiện kích hoạt khi khi có đơn mới

Chọn Thêm điều kiện kích hoạt

—> Điền thông tin kịch bản bao gồm: Tên kịch bản, độ ưu tiên, Kênh sẽ chạy kịch bản, Thời hạn (nếu có)

—> Gạt nút kích hoạt Khi có đơn mới

—> Bạn có thể tùy chỉnh các điều kiện bao gồm:

 • Giá trị tối thiểu: Đơn hàng phải đạt giá trị tối thiểu được set up thì hệ thống mới chạy chatbot (nếu không set up hệ thống sẽ hiểu đơn hàng có giá trị tối thiểu 0đ)

 • Giá trị tối đa (không bắt buộc): Nếu giá trị đơn hàng vượt giá trị tối đa, hệ thống sẽ không chạy chatbot

 • Và có sản phẩm (bỏ trống để chạy với sản phẩm bất kỳ): nếu đơn hàng gồm sản phẩm được chọn, hệ thống mới chạy chatbot

 • Và KHÔNG có sản phẩm (bỏ trống để chạy với sản phẩm bất kỳ): nếu đơn hàng gồm sản phẩm được chọn, hệ thống sẽ KHÔNG chạy chatbot

—> Click Hoàn tất để kết thúc

Bước 2: Tạo hành động tự động gửi tin

Chọn Thêm hành động

—> Chọn văn bản: điền nội dung sẽ nhắn tin cho khách.

Bạn có thể sử dụng các Mã thay thế để hệ thống điền thông tin đơn hàng.

Trong ví dụ này có các mã thay thế như sau:

 • {customer.name}: tên đầy đủ của khách hàng.

 • {order.id}: mã đơn hàng

 • {order.lines}: danh sách các sản phẩm của đơn hàng đó.

 • {order.total}: tổng giá trị thành tiền của đơn hàng sau khi giảm giá, khuyến mãi.

—> Chọn thêm tag: thêm tag khách hàng để phân loại trên phần mềm

Các nội dung nhắn tin sẽ được gửi lần lượt cho khách theo thứ tự từ trên xuống

—> Click Hoàn tất để kết thúc

Tạo kịch bản tự động gửi tin nhắn khi trạng thái đơn hàng thay đổi

Bước 1: Tạo điều kiện kịch bản khi trạng thái đơn hàng thay đổi

—>Trên https://my.doopage.com/dashboard/scenario, click chuột phải vào vùng làm việc trống, chọn Thêm kịch bản

Chọn Thêm điều kiện kích hoạt

—> Điền thông tin kịch bản bao gồm: Tên kịch bản, độ ưu tiên, Kênh sẽ chạy kịch bản, Thời hạn (nếu có)

—> Gạt nút kích hoạt Khi đơn hàng đổi trạng thái

—> Tại ô Sang một trong các trạng thái chọn trạng thái: Đã xác nhận

—> Click nút Hoàn tất

Bước 2: Thêm hành động khi đơn hàng đổi trạng thái

Chọn Thêm hành động

—> Chọn văn bản, điền nội dung thông báo đơn hàng đã được xác nhận

Lưu ý: Bạn chọn cài đặt Facebook—> Mục đích: Báo tình trạng thay đổi đơn hàng Điều này giúp đảm bảo tin nhắn sẽ được gửi thành công ngoài giới hạn 24h theo chính sách của Facebook. (Đối với tin nhắn tự động, phần mềm chỉ được phép gửi tin cho khách hàng trong vòng 24h từ thời điểm tin nhắn cuối cùng của khách hàng. Nếu quá 24h từ thời điểm tin nhắn của khách hàng, phải khai báo mục đích gửi tin thuộc 1 trong 3 mục đích: Nhắc nhở, thay đổi lịch; Báo tình trạng đơn hàng; Báo sự cố để gửi tin nhắn thành công)

—> Chọn thêm tag: thêm tag khách hàng để phân loại trên phần mềm

—> Click Hoàn tất

Cách kịch bản hoạt động

 • Khi nhân viên tạo đơn thành công cho khách hàng, hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn tổng kết đơn hàng cho khách hàng

 • Khi đơn hàng được xử lý sang đơn vị vận chuyển (chuyển trạng thái sang đã xác nhận), hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn thông báo trạng thái đơn để khách hàng nắm thông tin

 • Ngoài ra nếu đơn hàng chuyển sang trạng thái đã giao thành công, bạn có thể tạo một chatbot gửi tin báo trạng thái đơn giao thành công và xin feedback từ khách hàng (Xem cách tạo: tại đây)

Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo chatbot tự động để gửi thông tin đơn hàng tự động cho khách hàng tạo đơn qua Shopee hoặc qua ZNS sau khi đồng bộ đơn hàng từ Shopee về DooPage

Last updated