DooPage
Search
K

Đồng bộ đơn hàng từ Shopee sang DooPage

DooPage hỗ trợ đồng bộ thông tin đơn hàng từ tài khoản Shopee người bán của shop sang DooPage để shop quản lý đơn hàng tập trung
Chọn Thêm nguồn đồng bộ
Chọn Nguồn đồng bộ Shopee
Gạt nút kích hoạt Đồng bộ đơn hàng: nguồn ---> đây
Sau đó click vào nút Hoàn tất. Shop sẽ được điều hướng đến màn hình đăng nhập tài khoản shopee người bán trên shopee để xác nhận app
Sau đó hệ thống bắt đầu đồng bộ đơn hàng từ Shopee về phần mềm về mục Đơn hàng trên my.doopage.com