Bắt đầu / kết thúc một ca tư vấn

Hướng dẫn cách để một tư vấn viên có thể bắt đầu và kết thúc một ca tư vấn của mình trong trường hợp doanh nghiệp đang sử dụng chế độ tư vấn theo ca.

Sau khi Quản lý/ Chủ sở hữu đã kích hoạt chế độ cho phép nhân viên chuyển ca tư vấn, nhân viên tư vấn sẽ thấy biểu tượng kết thúc ca tư vấn ngay trên ô chat, bên cạnh chữ Hộp thư đến trên center.doopage.com

Tuy nhiên, nếu Quản lý/Chủ sở hữu đã kích hoạt thêm chế độ buộc phải ghi chú khi chuyển ca tư vấn, bạn sẽ không thể kết thúc tư vấn hàng loạt mà cần phải kết thúc tư vấn lần lượt từng khách hàng và ghi chú lại trạng thái của khách hàng cho ca sau trước khi chuyển ca.

  • Nếu bạn đã giải quyết vấn đề của khách hàng, bạn kích hoạt nút Đã giải quyết vấn đề của khách. Có thể ghi chú lại vấn đề của khách, cách giải quyết và nhấn Đóng tư vấn

  • Nếu chưa giải quyết được vấn đề của khách hàng, bạn tắt kích hoạt nút Đã giải quyết vấn đề của khách.Bạn cần phải Ghi chú lại các nội dung: Vấn đề của khách, Lý do chưa thể giải quyết, Ghi chú cho ca tiếp trước khi Đóng tư vấn

Last updated