Cài đặt chế độ Chống giành khách

Chế độ Chống giành khách cho phép chủ tài khoản thiết lập cơ chế chỉ cho phép nhân viên được quyền nhấn vào nút Giành khách nếu nhân viên đang tư vấn không phản hồi câu chat của khách hàng trong thời hạn tùy chỉnh. Nếu bạn tắt tính năng này, nhân viên sẽ có quyền nhấn nút giành khách để tiếp nhận khách hàng từ nhân viên khác bất cứ lúc nào mà không cần phụ thuộc vào thời gian.

Để cài đặt chế độ Chống giành khách, bạn vào mục Cài đặt --> Cài đặt khác trên my.doopage.com

(https://my.doopage.com/dashboard/settings)

Nhân viên sẽ có thể bấm vào nút Giành khách để tiếp nhận khách hàng của nhân viên khác chỉ khi:

+ câu chat cuối cùng là của khách

+ và nhân viên đang tiếp nhận không phản hồi câu chat của khách trong khoảng thời gian tùy chọn.

  • Nếu chưa hết khoảng thời gian tùy chọn mà nhân viên nhấn vào nút Giành khách thì một thông báo sẽ được hiển thị để báo rằng còn bao nhiêu thời gian nữa nhân viên đó mới có thể nhấn nút Giành khách để tiếp nhận khách hàng từ nhân viên khác:

  • Nếu lượt chat cuối là của nhân viên đang tiếp nhận (hoặc của kênh online), thì khi nhân viên khác nhấn vào nút giành khách, một thông báo sẽ hiển thị để báo rằng khách hàng này đã có nhân viên tiếp nhận, nhân viên đã phản hồi cho khách nên bạn không thể tiếp nhận khách

Last updated