Xử lý đơn hàng nâng cao

Trong trường hợp vì một lý do nào đó, shop giao thiếu, giao nhầm sản phẩm hoặc khách hàng thay đổi ý định, muốn mua sản phẩm khác hoặc không muốn nhận hàng nữa thì DooPage cho phép shop tạo các tùy chọn đơn hàng nâng cao để xử lý các tình huống này.

Để xử lý đơn nâng cao, tại đơn hàng cũ, chọn Xử lý

Tại mục Nâng cao, nhấn Chọn Hành động

Ba tùy chọn nâng cao sẽ xuất hiện

Last updated