DooPage
Search…
Nhập-Xuất File dữ liệu khách hàng vào DooPage
Nhập File dữ liệu khách hàng
Nếu bạn đã có sẵn danh sách khách hàng bằng file excel, bạn có thể tải file này lên hệ thống DooPage để quản lý tập trung
Tải File Mẫu
Vào my.doopage.com ---> Chọn Quản lý --> Khách hàng --->Nhấn nút Nhập
Khung import file xuất hiện. Bạn kéo thả hoặc click vào khung--->chọn File excel để nhập thông tin khách hàng lên hệ thống DooPage
Nhấn Hoàn tất để tải thông tin khách hàng lên DooPage thành công
Xuất File dữ liệu khách hàng
Nếu bạn muốn xuất thông tin khách hàng từ hệ thống DooPage, Vào my.doopage.com ---> Chọn Khách hàng --->Nhấn nút Xuất
Một file danh sách thông tin khách hàng (.csv) sẽ được tải về máy tính của bạn. Bạn có thể mở file bằng Excel hoặc ứng dụng bảng tính Google Sheet.
Last modified 9mo ago
Copy link