Nhập-Xuất File dữ liệu khách hàng vào DooPage

Nhập File dữ liệu khách hàng

Nếu bạn đã có sẵn danh sách khách hàng bằng file excel, bạn có thể tải file này lên hệ thống DooPage để quản lý tập trung

Tải File Mẫu

Khung import file xuất hiện. Bạn kéo thả hoặc click vào khung--->chọn File excel để nhập thông tin khách hàng lên hệ thống DooPage

Nhấn Hoàn tất để tải thông tin khách hàng lên DooPage thành công

Xuất File dữ liệu khách hàng

Một file danh sách thông tin khách hàng (.csv) sẽ được tải về máy tính của bạn. Bạn có thể mở file bằng Excel hoặc ứng dụng bảng tính Google Sheet.

Last updated