Tạo ghi chú trên app

Bạn có thể tạo ghi chú khách hàng nếu cần ghi nhớ thông tin hoặc vấn đề cần xử lý đối với khách hàng đang tư vấn.

Điền nội dung cần ghi chú vào ô thông tin và nhấn Hoàn tất Nội dung ghi chú của bạn sẽ hiển thị ngay trên ô nhập nội dung chat

Last updated