DooPage
Search…
Tạo ghi chú trên app
Bạn có thể tạo ghi chú khách hàng nếu cần ghi nhớ thông tin hoặc vấn đề cần xử lý đối với khách hàng đang tư vấn.
Để tạo ghi chú trên app, Chọn nút
để hiển thị các tùy chọn---> Thêm Note
Điền nội dung cần ghi chú vào ô thông tin và nhấn Hoàn tất Nội dung ghi chú của bạn sẽ hiển thị ngay trên ô nhập nội dung chat
Last modified 5mo ago
Copy link