8. Tại sao khi tôi không thể gửi ảnh/tin nhắn cho khách hàng?

8.1. Trong trường hợp bạn trả lời 1 bình luận của khách trên Fanpage bằng tin nhắn:

Theo chính sách của facebook, Fanpage chỉ có thể gửi 1 và chỉ 1 tin nhắn dạng text, không thể gửi tin nhắn hình ảnh/tin nhắn văn bản có kèm nút cho khách hàng này.

Cho đến khi khách hàng nhắn tin lại cho Fanpage thì bạn mới có thể tiếp tục nhắn tin và gửi hình ảnh/tin nhắn văn bản có kèm nút cho khách hàng.

8.2. Trong trường hợp bạn trả lời inbox của khách hàng, bị báo lỗi "Facebook không chấp nhận tác vụ này":

Có thể tài khoản facebook cá nhân của khách hàng đã bị Facebook tạm thời khóa nên bạn không thể nhắn tin cho khách hàng đã inbox trước cho fanpage

Hoặc khách hàng liên hệ với Fanpage của bạn thông qua nút messenger trên web dưới dạng Khách ẩn danh và đã quá 24h kể từ thời điểm tin nhắn cuối cùng khách chat

Và trên phần mềm DooPage, những khách hàng ẩn danh sẽ được hiển thị tên là Guest kèm một dãy số theo sau:

Đối với dạng khách hàng này, Facebook chỉ cho phép Fanpage được tương tác trong vòng 24h. Nếu quá 24h hoặc khách hàng kết thúc cuộc chat, bạn sẽ không thể gửi tin nhắn cho khách hàng, kể cả trên Fanpage.

Last updated