Tự động gửi tin nhắn follow khách hàng khi cập nhật Tag

Case: Shop của bạn có chương trình khuyến mãi. Khách đã inbox cho shop nhưng chưa chốt đơn và không tiếp tục nhắn tin (Lead nóng).

Bạn muốn gửi tin nhắn nhắc nhở khách hàng sau 2h để khách nhanh chóng quyết định.

Nếu khách không trả lời thì lần lượt sau 5h, 10h sẽ tiếp tục nhắn tin nhắc nhở khách. Trong khoảng thời gian này, nếu khách đồng ý chốt thì nhân viên sẽ vào lên đơn cho khách luôn.

Nếu sau 24h khách vẫn im lặng không trả lời thì sẽ chuyển khách qua Lead lạnh.

Tuy nhiên bạn sợ nhân viên không đủ thời gian và không nhớ hết để nhắc nhở khách.

Bạn sẽ thiết kế kịch bản để phần mềm DooPage tự động gửi tin nhắn nhắc nhở khách hàng sau khi khách ngừng nhắn và nhân viên gắn tag cho khách hàng

Các bước tạo kịch bản:

Bước 1: Tạo các Tag cần sử dụng

Tag Lead nóng: khi khách hàng đã inbox hỏi về chương trình khuyến mãi

Tag KM 1-1: khi khách hàng đồng ý chốt. Lúc này nhân viên khi thấy khách được chuyển sang Tag KM 1-1 sẽ vào chat để chốt đơn

Tag Lead lạnh: khi quá 24h mà khách vẫn không quyết định chốt đơn

Bước 2: Tạo kịch bản tự động nhắn tin khi cập nhật Tag Lead nóng sau 2h

Tạo điều kiện Khi cập nhật Tag

—>Trên https://my.doopage.com/dashboard/scenario, click chuột phải vào vùng làm việc trống, chọn Thêm kịch bản

Chọn Thêm điều kiện kích hoạt

—> Điền thông tin kịch bản bao gồm: Tên kịch bản, độ ưu tiên: chọn Rất cao, Kênh sẽ chạy kịch bản, Thời hạn (nếu có)

—> Gạt nút kích hoạt Khi cập nhật Tag

—> Điền Tag Lead nóng và chọn Sau thời gian 2 giờ

—> Click nút Hoàn tất

Thêm hành động khi cập nhật Tag

Chọn Thêm hành động

—> Chọn Nhập liệu và nhập nội dung Tin nhắn cần gửi cho khách sau 2 giờ

—> Chọn Thêm Tag KM 1-1

—> Chọn Xóa Tag Lead nóng

—> Click Hoàn tất

Hệ thống sẽ hiểu là sau 2 giờ từ lúc nhân viên gắn Tag lead nóng cho khách hàng, phần mềm DooPage sẽ gửi Tin nhắn nhắc nhở khách hàng. Nếu khách hàng trả lời tin nhắn này, hệ thống sẽ tự động gắn Tag KM 1-1 để nhân viên vào chốt đơn, và tự động xóa Tag Lead nóng. Nếu khách hàng không trả lời tin nhắn này, hệ thống sẽ chuyển sang kịch bản gửi tin nhắn nhắc nhở sau 5 giờ

Bước 3: Tạo kịch bản tự động nhắn tin khi cập nhật Tag Lead nóng sau 5h

Tương tự cách Tạo kịch bản tự động nhắn tin khi cập nhật Tag Lead nóng sau 2 giờ ở Bước 1.

Để nhanh chóng, bạn có thể Sao chép - Dán kịch bản ở bước 1 để chỉnh sửa

Sau khi thao tác Sao chép - Dán kịch bản bạn chỉnh sửa và Hoàn tất để lưu lại các mục:

—> Tên, độ ưu tiên: Cao (thấp hơn so với kịch bản ở Bước 2)

—> Điều kiện Khi cập nhật Tag Lead nóng sau 5 giờ

—> Nội dung tin nhắn gửi tin sau 5 giờ

—> Thêm Tag KM 1-1 và Xóa Tag Lead nóng

Bước 4: Tạo kịch bản tự động nhắn tin khi cập nhật Tag Lead nóng sau 10h

Tương tự cách Tạo kịch bản tự động nhắn tin khi cập nhật Tag Lead nóng sau 5 giờ ở Bước 2.

Để nhanh chóng, bạn có thể Sao chép - Dán kịch bản ở bước 2 để chỉnh sửa

Sau khi thao tác Sao chép - Dán kịch bản bạn chỉnh sửa và Hoàn tất để lưu lại các mục:

—> Tên, độ ưu tiên: Trung bình (thấp hơn so với kịch bản ở bước 2 và 3)

—> Điều kiện Khi cập nhật Tag Lead nóng sau 10 giờ

—> Nội dung tin nhắn gửi tin sau 10 giờ

—> Thêm Tag KM 1-1 và Xóa Tag Lead nóng

Bước 5: Tạo kịch bản tự động chuyển Lead nóng sang Lead lạnh sau 24h nếu khách không trả lời

Tạo điều kiện Khi cập nhật Tag

—>Trên https://my.doopage.com/dashboard/scenario, click chuột phải vào vùng làm việc trống, chọn Thêm kịch bản

Chọn Thêm điều kiện kích hoạt

—> Điền thông tin kịch bản bao gồm: Tên kịch bản, độ ưu tiên: chọn Thấp (thấp hơn mức ưu tiên của Kịch bản ở các bước 2, 3, 4), Kênh sẽ chạy kịch bản, Thời hạn (nếu có)

—> Gạt nút kích hoạt Khi cập nhật Tag

—> Điền Tag Lead nóng và chọn Sau thời gian 2 giờ

—> Click nút Hoàn tất

Thêm hành động khi cập nhật Tag

Chọn Thêm hành động

—> Chọn Thêm Tag Lead lạnh

—> Chọn Xóa Tag Lead nóng

—> Click Hoàn tất

Hệ thống sẽ hiểu là sau 24 giờ từ lúc nhân viên gắn Tag lead nóng cho khách hàng, nếu khách hàng không trả lời các tin nhắn đã được gửi ở các bước 2, 3, 4 thì hệ thống sẽ tự động gắn Tag Lead lạnh cho khách hàng này để nhân viên khi tư vấn nắm được khách hàng này chưa thật sự có nhu cầu.

Cách kịch bản hoạt động

Last updated