Cập nhật danh sách Fanpage

Có hai trường hợp, nếu Fanpage của bạn được quản lý bởi Business Manager hoặc không có Business Manager.

Trường hợp không có Business Manager

Bước 1: Chọn Cập nhật Fanpage

Bước 2: Chọn Edit setting / Chỉnh sửa cài đặt

Bước 3: Facebook sẽ hiển thị cửa sổ cho phép bạn chọn thêm Fanpage để tích hợp vào ứng dụng quản lý. Bạn hãy chọn thêm các Fanpage mới tạo hay các Fanpage còn thiếu và tiếp tục theo các bước còn lại của Facebook.

Trường hợp có Business Manager

Nếu Fanpage của bạn được quản lý bởi Business Manager thì các bước thực hiện sẽ phức tạp hơn. Bạn có thể nhờ chuyên viên hay quản trị viện của bạn để thực hiện được tốt hơn.

Bước 1: Click vào button "Cập nhật Fanpage" trong màn hình quản lý danh sách fanpage (https://my.doopage.com/dashboard/fanpage)

Bước 2: Chọn Continue as <Tên của bạn>/Tiếp tục với <Tên của bạn>. Lưu ý: tùy phiên bản của Facebook và quốc gia sử dụng mà giao diện mỗi người nhìn thấy sẽ có thể hơi khác nhau một chút.

Bước 3: Chọn chỉnh sửa cài đặt Business

Bước 4: Tìm ứng dụng DooPage trong danh sách ứng dụng đã cài đặt và chọn "View and edit" / "Chỉnh sửa"

Bước 5: Bạn sẽ thấy Facebook hiển thị một cửa sổ cho bạn chọn thêm Fanpage mới để cấp quyền sử dụng. Bạn hãy chọn thêm Fanpage bạn muốn quản lý (hoặc Fanpage mới tạo).

Bước 6: Click Save / Lưu và làm theo các bước cuối cùng còn lại.

Bước 7: Quay lại trang quản lý danh sách Fanpage (https://my.doopage.com/dashboard/fanpage). Click button Cập nhật Fanpage một lần nữa.

Bước 8: Tiếp tục chọn Continue as <Tên của bạn> / Tiếp tục với <Tên của bạn>.

Bước 9: Chọn OK

Last updated