16. Làm sao để tôi thêm được Fanpage mới vào DooPage?

Bạn cần có quyền admin trên Fanpage và quyền Chủ sở hữu trên DooPage để có thể Cập nhật Fanpage và thêm Fanpage mới.

Sau đó làm theo hướng dẫn tại đây: Cập nhật danh sách Fanpage

Last updated