DooPage
Search…
Kịch bản tự động trả lời khi khách hàng comment
DooPage hỗ trợ tính năng tự động trả lời comment trên Fanpage dựa trên hashtag của bài post và theo từ khóa (không bắt buộc), sau đó inbox một tin nhắn dạng văn bản cho khách hàng để cung cấp thông tin ban đầu cho khách hàng
Last modified 1yr ago
Copy link