Cài đặt trạng thái Trực tuyến/Ngoại tuyến để tiếp nhận khách hàng phân bổ tự động

Trên center.doopage.com nhân viên tư vấn có thể lựa chọn trạng thái Trực tuyến (nhân viên ở trạng thái sẵn sàng nhận khách hàng được phân chia tự động) hoặc Ngoại tuyến (nhân viên ở trạng thái không muốn tiếp tục nhận khách hàng được phân chia tự động).

Để cài đặt trạng thái Đang trực tuyến hoặc Ngoại tuyến, nhân viên lựa chọn như sau: Click vào avatar của nhân viên trên center.doopage.com , chọn đặt trạng thái Trực tuyến (màu xanh) hoặc Ngoại tuyến (màu xám)

Sau đó, nhân viên có thể chọn bộ lọc Khách hàng của tôi, và tập trung tư vấn cho những khách hàng được phân bổ tự động đến mình

Last updated