DooPage
Search
K

Gắn tag khách hàng

Sau khi đã Tiếp nhận khách hàng, bạn có thể gắn tag khách hàng dựa trên các thẻ được tạo sẵn bởi quản lý/chủ shop. (xem thêm).
Chọn biểu tượng
để gắn tag khách hàng
Danh sách Tag khách hàng do chủ shop hoặc quản lý đã tạo sẽ hiển thị, chọn 1 tag cần gán cho khách hàng. Bạn có thể gõ tag cần chọn trong danh sách tag.
Nếu muốn gán nhiều tag cho khách hàng thì lặp lại thao tác trên.
Chọn tag cần gắn cho khách hàng
Tag sẽ hiển thị phía trên ô chat
Bạn có thể gõ vào ô + tag để tìm kiếm tag cần gán
Bạn có thể hiện/ẩn các tag đã gán bằng cách click vào biểu tượng
một lần
Để xóa Tag khách hàng vừa gán, bạn nhấp vào dấu x tương ứng với tag cần xóa