Gắn tag khách hàng

Sau khi đã Tiếp nhận khách hàng, bạn có thể gắn tag khách hàng dựa trên các thẻ được tạo sẵn bởi quản lý/chủ shop. (xem thêm).

Danh sách Tag khách hàng do chủ shop hoặc quản lý đã tạo sẽ hiển thị, chọn 1 tag cần gán cho khách hàng. Bạn có thể gõ tag cần chọn trong danh sách tag.

Nếu muốn gán nhiều tag cho khách hàng thì lặp lại thao tác trên.

Bạn có thể gõ vào ô + tag để tìm kiếm tag cần gán

Để xóa Tag khách hàng vừa gán, bạn nhấp vào dấu x tương ứng với tag cần xóa

Last updated