Chuyển sang Công ty khác-Tham gia công ty khác

***Chuyển sang công ty khác

Nếu bạn phải quản lý từng công ty, để chuyển sang giao diện của công ty khác, bạn vào menu Quản lí công ty, danh sách công ty xuất hiện, bạn nhấp vào tên công ty cần tham gia.

***Tham gia công ty khác

Nếu bạn được phân quyền để quản lý nhiều công ty, bạn sẽ cần tham gia vào các công ty trên phần mềm để quản lý.

Bạn vào menu Quản lí công ty, chọn Tham gia công ty khác

Bạn sẽ được dẫn đến trang điền mã tham gia công ty mới . Bạn cần có mã công ty từ quản lý để tham gia công ty khác.

Sau khi tham gia công ty thành công, bạn sẽ được đưa đến trang quản lý công ty. Bạn sẽ được xem những tính năng nhất định dựa trên vai trò mà quản lí công ty đã gắn cho bạn.

Last updated