Xuất danh sách đơn hàng

Phần mềm hỗ trợ Quản lý xuất danh sách đơn hàng theo file excel để xử lý cho việc thống kê định kỳ.

Chọn khoảng thời gian bạn muốn xuất đơn hàng

Chọn trạng thái đơn hàng bạn muốn xuất file:

+ Tất cả

+ Chờ xác nhận: đơn hàng chưa được xử lý

+ Đã xác nhận: đơn hàng đã được xử lý chọn nhà vận chuyển, gói vận chuyển,...

+ Đã giao hàng

+ Đang trả hàng

+ Đã trả hàng

+ Đã hủy

Chọn nút Tải về, có hai tùy chọn để bạn lựa chọn:

+ Thông tin đơn hàng

+ Sản phẩm theo đơn hàng: thống kê đơn hàng theo từng sản phẩm được tạo đơn

Một file danh sách đơn hàng (.csv) sẽ được tải về máy tính của bạn. Bạn có thể mở file bằng Excel hoặc ứng dụng bảng tính Google Sheet.

Lưu ý: File .csv chỉ bao gồm các đơn hàng thuộc trạng thái đang chọn. Nếu muốn xuất tất cả đơn hàng bạn vào tab Tất cả và chọn Xuất file

Last updated