Lưu số điện thoại của khách hàng

Khi khách hàng inbox hoặc comment số điện thoại, DooPage sẽ tô xanh số điện thoại để nhấn viên dễ dàng bấm vào để lưu thông tin số điện thoại khách hàng ---> Thông báo “Lưu số điện thoại thành công”

Nhân viên có thể lọc riêng danh sách khách hàng có comment/inbox số điện thoại bằng bộ lọc “Tin có số điện thoại”

Last updated