Tag khách hàng trên app

Sau khi đã Tiếp nhận khách hàng, bạn có thể gắn tag khách hàng dựa trên các thẻ được tạo sẵn bởi quản lý/chủ shop. (xem thêm).

Danh sách Tag khách hàng do chủ shop hoặc quản lý đã tạo sẽ hiển thị, chọn 1 hoặc nhiều tag cần gán cho khách hàng.

Những tag khách hàng sẽ hiển thị bên dưới tên của khách hàng để bạn dễ theo dõi

Last updated