DooPage
Search…
Tag khách hàng trên app
Sau khi đã Tiếp nhận khách hàng, bạn có thể gắn tag khách hàng dựa trên các thẻ được tạo sẵn bởi quản lý/chủ shop. (xem thêm).
Chọn nút
để hiển thị các tùy chọn---> Tag Khách hàng
Danh sách Tag khách hàng do chủ shop hoặc quản lý đã tạo sẽ hiển thị, chọn 1 hoặc nhiều tag cần gán cho khách hàng.
Những tag khách hàng sẽ hiển thị bên dưới tên của khách hàng để bạn dễ theo dõi
Last modified 5mo ago
Copy link