Gắn phễu khách hàng

Sau khi đã Tiếp nhận khách hàng, bạn có thể gắn phễu khách hàng dựa trên các thẻ được tạo sẵn bởi quản lí/chủ shop. (xem thêm) Chọn vào ô CXĐ (chưa xác định) để bắt đầu gắn phễu khách hàng.

Ví dụ: Bạn muốn đưa Khách 2 vào nhóm Dò giá, bạn sẽ chọn CXĐ để chọn "Dò giá" trong menu con.

Sau khi chọn nhóm "Dò giá", bạn sẽ thấy thẻ gắn cho Khách 2 chuyển sang DG (dò giá) màu hồng.

Last updated