Tạo đơn hàng khách đã thanh toán một phần

Trường hợp bạn muốn tạo đơn hàng mà khách đã thanh toán trước 1 phần tiền hàng

*** Thực thu: Là tổng tiền khách hàng cần thanh toán sau khi đã trừ ưu đãi và trừ phần tiền khách đã thanh toán trước)

Số tiền thực thu sẽ là Tiền thu hộ nếu shop có liên kết với Đơn vị vận chuyển trên DooPage

(3) Điền số tiền thực thu, chọn và điền lý do thay đổi thực thu

(4) Sau đó nhấn vào nút Xác nhận.

Last updated