DooPage
Search…
Giao hàng bù hàng
Giao hàng bù hàng khi shop gặp tình huống giao thiếu sản phẩm cho khách hàng, khách đã thanh toán tiền hàng.
Ví dụ: Khách đặt mua: 01 sản phẩm son dưỡng DHC màu đỏ, 01 sản phẩm son dưỡng DHC màu cam và 01 hộp kem dưỡng 6 in 1 Nameraka. Shop đóng gói và giao thiếu sản phẩm son dưỡng DHC màu đỏ, bây giờ bạn tạo đơn bù hàng giao thêm cho khách sản phẩm bị thiếu này
Chọn Giao hàng bù hàng, danh sách sản phẩm xuất hiện, chọn sản phẩm để bù hàng (mặc định ở phần sản phẩm đã chọn sẽ hiển thị danh sách các sản phẩm của đơn hàng cũ, bạn chỉ cần xóa những sản phẩm đã giao cho khách và giữ lại sản phẩm chưa giao để tạo đơn bù hàng).
Chọn Tạo đơn bù hàng
Đơn bù hàng được tạo với Ghi chú “ Đây là đơn bù hàng cho đơn hàng #Mã đơn hàng cũ”. Bạn chọn các thông tin như xử lý 01 đơn hàng bình thường và nhấn Xác nhận để hoàn tất
Last modified 2yr ago
Copy link