Thêm ghi chú

Bạn có thể tạo ghi chú khách hàng nếu cần ghi nhớ thông tin hoặc vấn đề cần xử lý đối với khách hàng đang tư vấn.

Điền nội dung ghi chú vào ô và nhấn Hoàn tất

Last updated