DooPage
Search
⌃K

19. Thiết lập DooPage là ứng dụng ưu tiên để quản lý chat trên Fanpage

Bạn cần đăng ký với phần mềm DooPage là ứng dụng ưu tiên để quản lý inbox và comment trên Fanpage với Facebook
Điều này sẽ giúp Facebook ưu tiên truyền dữ liệu inbox và comment sớm nhất về DooPage

Cách thiết lập:

Bạn vào Fanpage cần quản lý, chọn Cài đặt (Settings) -->Advanced messaging --> Giao thức chuyển giao chọn Đặt cấu hình (Configure) tại Messenger receiver
Chọn settings để vào cài đặt Fanpage
Cài đặt giao thức chuyển giao
Trong mục Người nhận chính cho giao thức chuyển giao (Primary receiver for handover protocol) chọn DooPage là ứng dụng chính
Nhấn Xác nhận để hoàn tất việc thiết lập
Vậy là bạn đã thiết lập thành công DooPage là ứng dụng ưu tiên quản lý comment và inbox trên Fanpage cần quản lý
Hoàn tất thiết lập DooPage là ứng dụng ưu tiên