19. Thiết lập DooPage là ứng dụng ưu tiên để quản lý chat trên Fanpage

Bạn cần đăng ký với phần mềm DooPage là ứng dụng ưu tiên để quản lý inbox và comment trên Fanpage với Facebook

Điều này sẽ giúp Facebook ưu tiên truyền dữ liệu inbox và comment sớm nhất về DooPage

Cách thiết lập:

Bạn vào Fanpage cần quản lý, chọn Cài đặt (Settings) --> New Pages Experience --> Advanced messaging

Trong mục App settings (Cài đặt ứng dụng) --> Handover protocol (Giao thức chuyển giao) --> chọn Configure (Cấu hình) trong mục Messerger receiver (Ứng dụng nhận tin nhắn trên Messenger) --> chọn DooPage là ứng dụng chính

Click chuột ra ngoài vùng chọn để hoàn tất

Vậy là bạn đã thiết lập thành công DooPage là ứng dụng ưu tiên quản lý comment và inbox trên Fanpage cần quản lý

Việc thiết lập DooPage làm ứng dụng ưu tiên quản lý comment và inbox trên Fanpage sẽ giúp Facebook ưu tiên cho phép phần mềm DooPage là phần mềm đầu tiên gửi tin khi Fanpage được kết nối với nhiều phần mềm, tránh tình huống vì lý do phần mềm khác đang lấy quyền quản lý tin nhắn dẫn đến tin gửi đi từ phần mềm DooPage bị Facebook chặn và gửi không thành công

Last updated