FAQ

19. Thiết lập DooPage là ứng dụng ưu tiên để quản lý chat trên Fanpage

Bạn cần đăng ký với phần mềm DooPage là ứng dụng ưu tiên để quản lý inbox và comment trên Fanpage với Facebook

Điều này sẽ giúp Facebook ưu tiên truyền dữ liệu inbox và comment sớm nhất về DooPage

Cách thiết lập:

Bạn vào Fanpage cần quản lý, chọn Cài đặt (1) -->Nhắn tin nâng cao (2) --> Cài đặt ứng dụng chọn Cấu hình (3)

Trong mục Người nhận chính cho giao thức chuyển giao chọn DooPage là ứng dụng chính

Chọn DooPage là ứng dụng chính

Nhấn Xác nhận để hoàn tất việc thiết lập

Vậy là bạn đã thiết lập thành công DooPage là ứng dụng ưu tiên quản lý comment và inbox trên Fanpage cần quản lý