Tổng quan

Tổng quan là nơi hiển thị biểu đồ các số liệu liên quan đến doanh thu, đơn hàng, hiệu suất của nhân viên,...

Để thống kê các số liệu, bạn có thể cần quan tâm đến các mục chọn sau:

Chọn khoảng thời gian cần thống kê số liệu

Nhấp vào vùng hiển thị thời gian để chọn khoảng thời gian cần thống kê

Các số liệu tổng hợp

Trong đó:

  • Tổng đơn hàng: Tổng số đơn hàng đã tạo thành công trong thời gian lọc

  • Tổng doanh thu: Tổng doanh thu mang lại trong thời gian lọc

  • Tổng khách mua hàng: Tổng số lượng khách đã được tạo đơn trong thời gian lọc (Không tính số lượng khách cũ đặt lại)

  • Tổng hội thoại phát sinh: Tổng số lần nhân viên tư vấn bấm vào nút Tiếp nhận khách hàng để bắt đầu chat với khách hàng

  • Thời gian phản hồi trung bình: Là thời gian phản hồi trung bình của tất cả các nhân viên

Thêm các biểu đồ số liệu thống kê riêng

Để thêm các biểu đồ thống kê, bạn chọn biểu tượng dấu " + " để lựa chọn thêm loại biểu đồ cần dùng từ danh sách các biểu đồ

Nhấp vào biểu tượng dấu + để mở ra danh sách biểu đồ
Chọn một trong các biểu đồ thống kê cần sử dụng từ danh sách

Các biểu đồ thống kê riêng

  1. Doanh thu: doanh thu và số lượng đơn hàng theo thời gian

2. Đơn hàng: cho biết đơn hàng theo trạng thái đơn hàng và thời gian

3. Hiệu suất phản hồi: Tốc độ phản hồi, số khách hàng của mỗi nhân viên

Trong đó:

  • Tốc độ phản hồi: được tính bằng trung bình của thời gian nhân viên trả lời gần nhất trừ cho thời gian tin nhắn cuối cùng của khách hàng.

Ví dụ cách tính:

Lần đầu khách nhắn tin vào lúc 9h. Nhân viên tư vấn trả lời lúc 9h05 Khách tiếp tục nhắn lại lúc 9h08. Nhân viên tư vấn trả lời lúc 9h10 Sau đó đến 10h khách mới nhắn tiếp. Nhân viên tư vấn trả lời lúc 10h02

Lúc này tốc độ phản hồi sẽ được DooPage tính như sau:

Lưu ý:

Để hạn chế tình huống khách hàng comment/inbox vào giờ khuya, thời gian không làm việc của shop, không có nhân viên tư vấn và để đánh giá một cách chính xác hơn về tốc độ phản hồi, trong lúc này, DooPage sẽ tính như sau:

Hệ thống sẽ so sánh thời gian khi nhân viên nhấn vào nút tiếp nhận của khách hàng với thời gian tin nhắn cuối cùng của khách hàng, lấy thời gian nào gần với thời gian trả lời của nhân viên để làm căn cứ sử dụng cho công thức tính tốc độ phản hồi.

Tuy nhiên, nếu nhân viên chỉ nhấn vào nút tiếp nhận khách hàng mà không trả lời comment hoặc trả lời tin nhắn thì hệ thống vẫn mặc định sẽ lấy thời gian tin nhắn cuối cùng của khách hàng để làm căn cứ tính thay vì thời gian nhân viên nhấn vào nút tiếp nhận khách hàng.

  • Khách hàng: Số khách hàng nhân viên bấm vào nút Tiếp nhận tại thời gian được chọn.

4. Hiệu suất chốt đơn: Doanh thu, số đơn hàng và tỷ lệ chốt đơn của mỗi nhân viên. Tỷ lệ chốt đơn của mỗi nhân viên được tính bằng tỷ lệ giữa số khách hàng nhân viên đã tạo đơn/ tổng số hội thoại phát sinh của nhân viên đó

Trong đó:

+ số khách hàng nhân viên đã tạo đơn: không phụ thuộc vào số đơn được tạo cho khách đó (ví dụ 01 khách được tạo 03 đơn hàng, thì vẫn tính số lượng khách tạo đơn là 01)

+ tổng hội thoại phát sinh của nhân viên đó: số lần nhân viên bấm vào nút tiếp nhận khách hàng để bắt đầu chat với khách

5. Hiệu suất kịch bản: Tỷ lệ tương tác và số lần hiển thị của mỗi kịch bản: cho biết tỷ lệ tương tác và số lần hiển thị của mỗi kịch bản

Trong đó:

  • Số lần hiển thị: khi có một khách hàng thực hiện một trong những hành động như: comment, inbox, nhấp vào link m.me và kịch bản chạy với hành động đó

  • Số tương tác: khi khách hàng click vào nút cài đặt trong kịch bản.

6. Hiệu suất kênh: cho biết doanh thu, khách hàng của mỗi kênh (chỉ biết được nếu nhân viên thao tác tạo đơn hàng từ giao diện chat center.doopage.com hoặc từ app DooPage)

7. Hiệu suất sản phẩm: cho biết Doanh thu của từng sản phẩm, số đơn hàng có chứa từng sản phẩm, số giỏ hàng từng sản phẩm được thêm vào mà chưa tạo đơn hàng

8. Phân bổ loại tin nhận/kênh: Cho biết số comment/tin nhắn nhận được của từng kênh online trong thời gian được chọn

9. Phân bố loại tin gửi/nhân sự: cho biết số comment/tin nhắn gửi đi của từng nhân viên trong thời gian được chọn

10. Phân bố chiều tương tác/nhân sự: Cho biết số tin gửi/nhận của từng nhân viên trong thời gian được chọn